Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект ALF-CEMIND

Проект "Подпомагане използването на алтернативни горива в циментовата индустрия"

 

С подкрепата на:

/

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейската комисия, по Шеста Рамкова Програма съ-финансира и подкрепя проект "Подпомагане използването на алтернативни горива в циментовата индустрия", който се изпълнява от международен консорциум с координатор EXERGIA S.A.

 

 

 

Моля посетете интернет страницата на проекта

 

 

 


Целта на проекта е:

 

 

 

 -  Да се повишат познанията за полигенерация с използване на алтернативни горива в циментовата индустрия в участващите държави;

 
 

 - Да се увеличат познанията за полигенерацията с използване на вторични суровини в клинкерите в циментовата индустрия в участващите държави;

 

 

 - Да се предаде опитът при дизайна и инженеринговата разработка и практическия опит при прилагане на технологията от разработващите я до крайния потребител;

 

 

  - Да се докаже приложимостта на технологиите за различни среди и да се разберат ограниченията;

 
 

 - Да се изготви и разпространи информация за техническата и икономическа приложимост на полигенерацията при използване на алтернативни горива в циментовата индустрия.

 
 

Обхватът от алтернативни горива които могат да се използват в циментовата индустрия и изключително голям и разнообразен, включващ материали като отпадни масла, пластмаси, автомобилни гуми, отпадни води. Въпреки това за момента се достигат само малки количества (10 to 20%) от изискванията за гориво. Основните проблеми са от техническите ограничения, свързани с характеристиките при възпламеняване и изгаряне, както и от натрупването на летливи съединения.

 

 

 

Съществуват редица иновативни решения за справяне с тези проблеми, които проправят пътя на полигенерацията с използване на алтернативни горива и вторични суровини в циментовата индустрия.

 

 

 

Проектът цели да разпространи технически знания и опит от прилагането на тези решения, като общата цел е да се подпомогне използването на полигенерацията в циментовата индустрия, която ще доведе до енергийни, екологични, обществени и икономически ползи. Целевия сектор на циментовата индустрия ще бъде този в Гърция, Румъния, България, Полша, Кипър и Турция, където съществува потенциал за подобряване и по-добро използване на съществуващата инфраструктура в циментовата индустрия.

 

За повече материали посетете страницата на английски за проекта