Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

CITYnvest

 

 

 

 

 

 

Енергиен център София е партньор в проект „CITYnvest“, финансиран по програма „Хоризонт 2020“, който има за цел да окаже подкрепа и да възпроизведе успешните иновативни модели на финансиране на енергийното обновяване на сградите. Действията по проекта са ориентирани в пет основни направления: анализ и сравнение на иновативните модели на финансиране и разработване на материали с указания, прилагане на тези модели посредством три пилотни проекта, мониторинг на мобилизираните инвестиции и определяне на ключовите фактори за успех, широкомащабна програма за обучение в 10 държави и насърчаване на иновативното финансиране на саниране на сградния фонд с цел подобряване на енергийната ефективност.

Интернет сайтът „CITYnvest“ (www.citynvest.eu) е предназначен предимно за местните власти в Европа и има за цел да осигури подробна практическа информация за иновативно финансиране и да популяризира алтернативните източници на средства, като например договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат или моделите за взаимопомощ. Сайтът има и вариант на български език.

Сравнителен анализ на съществуващите модели на финансиране и опитът на „CITYnvest“ от пилотните проекти формират съдържанието на сайта. Освен това той включва инструменти и ръководства относно подготовката и старта на местни проекти за саниране с цел подобряване на енергийната ефективност. Интерактивен раздел позволява на потребителите да споделят информация за актуални мероприятия и други представителни местни проекти. В процес на разработване е и скоро ще бъде достъпен динамичен инструмент, който ще помага на потребителите на сайта да открият най-подходящия модел на финансиране.

За допълнителна информация: Иванка Панделиева, ivankap@sec.bg.