Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект ECO-PROWINE

Перспективи  за екологично винопроизводство и прилагане в ЕС на иновативни екологични технологии за целия жизнен цикъл.

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз в рамките на Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP).

 

Подход:

Изразходваната енергия за производството на вино е огромна. Общата енергийна нужда на глобалната индустрия за производството на вино (с изключение на производство на бутилки и крайния транспортен продукт) може да се изчисли като равна на необходимото количество енергия, например, за отопление и топла вода за 1 670 000 домакинства във Великобритания за една година.
Общият въглероден отпечатък  на световната винена индустрия е 76,3 милиона тона CO2.
Твърдите и течните остатъци, които не се третират по подходящ начин, могат да имат сериозно въздействие върху околната среда. Винопроизводството е известно с големи количества отпадъчни води (от 0,5 до 14 литра за всеки литър произведено вино).

65% от световното производство на вино е в южните страни Италия, Франция, Испания, Португалия и Гърция, където климатичните условия налагат повишена нужда от енергия при производството на вино и по-внимателно използване на водните ресурси.

Освен това, голяма част от производството е концентрирано в няколко региона, където лозарството е най-голямата и почти единствена земеделска дейност. В тези региони винарската индустрия има огромен екологичен и икономически ефект.

Стратегическата идея е да се насърчи тази методология сред производителите на вино и по този начин да се постигне широк пазарен успех. Инструментът за оценка на жизнения цикъл Еcо-PROWINE LCA - LCC (Оценка на жизнения цикъл - Разходи за жизнения цикъл) може да се използва за различни цели, например етикетиране за околната среда, както и идентифициране на възможности за подобряване, сравнение и т.н.

 

Цели:

 1. Свеждането до минимум на въздействието върху околната среда на производството на вино: намаляване на природните ресурси (вода, суровини), консумацията на енергия, въвеждане на добавки и помощни вещества, количеството и въздействието на замърсяването на отпадъците и отпадъчните води и емисиите в околната среда  в  процеса на винопроизводството по отношение на цялата верига на жизнения цикъл.
   2. Широко прилагане и методология на оценка на разходите за жизнения цикъл, които трябва да стимулирт значително пазара.
   3. Прилагане на икономически ефективни мерки и технологии за подобряване, наред с другото, на отпадните води, консумацияте на енергия, твърдите и газообразните остатъци и управлението на ресурсите.
   4. Разработване на етикет за оценка на жизнения цикъл на виното.
   5. Засилване на  екологичния повик на европейското вино.
   6. Насърчаване на спазването на съответната нормативна уредба.


Предложено е решение за осигуряване на лесна он-лайн опростена LCA - LCC методология, за извършване на самооценка на винопроизводителите с цел определяне на екологични такси, въздействията и разходите, за всеки етап от производствения процес.


Методът на оценка и производителите, които са се присъединили към програмата, ще бъде обект на интензивно разпространение и насърчаване, с цел да се осигури прозрачност и конкурентно предимство на екологичните винарни и да привлече други производители да се присъединят към програмата, получавайки специалното лого / надпис, предложен от проекта.