Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект ENNEREG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект ENNEREG е инициатива за сътрудничество между европейски региони за създаване и прилагане на Планове за устойчичво енергийно развитие на местно ниво. Основните цели на проекта са: Подпомагане подготвянето и прилагането на План за действие за устойчива енергия (Sustainable Energy Action Plan) и на инвестиции в ЕЕ/ ВЕИ в общини; Улесняване общините при намиране на източници за финансиране; Улесняване обмяната на опит между общини от различни европейски страни. Проектът е съфинансиран от Програма Интелигентна Енергия за Европа и в него участват региони от Гърция, Германия, Дания, Полша, Швеция, Испания, Португалия, България, Литва, Франция, Обединеното Кралство.

 

 

Страницата на проекта е http://regions202020.eu/cms/