Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Библиотека

 

Проект  ECO-PROWINE

Перспективи  за екологично винопроизводство и прилагане в ЕС на иновативни екологични технологии за целия жизнен цикъл.

 

 

 

Проект  ENNEREG

Инициатива за сътрудничество между европейски региони за създаване и прилагане на Планове за устойчиво енергийно развитие на местно ниво.

 

  

Проект Green Twinning ("Зелено побратимяване")

Инициатива за сътрудничество на общини  за подготовка на планове за действие за устойчива енергия и присъединяване към инициативата Споразумение на кметовете.

 

 

Проект  Buy Smart+

Включване на „зелени” критерии за енергийна ефективност и екологичност в тръжните процедури на обществените поръчки за доставка на стоки и услуги.

 

Проект PVTRIN

Разработва схеми за обучение и сертификация на техници, работещи в областта на PV инсталациите.

 

 

Спомагателен наръчник за практическо приложение на енергийно ефективни строителни материали и елементи

 

1ва част; 2ра част3та част4та част5та част6та част7ма част

 

 

 

Устойчиво строителство - информационен наръчник

 

1ва част; 2ра част; 3та част; 4та част; 5та част; 6та част; 7ма част; 8ма част; 9та част; 10та част

 

 

 

Проект ОПЕТ БИЛДИНГ

 

Доклад: съвременни концепции и технологии за обновяване на жилищни сгради

 

Наръчник: Оценка на разходите през жизнения цикъл на сградите

 

 

 

Проект "Достъпни енергийно ефективни социални жилища за разширена Европа"

 

 

 

Проект "ОПЕТ По-чисти изкопаеми горива"

 

Презентация - Парогазова централа

 

Презентация - Прахова газификация на нискокачествени високосернисти въглища

 

Презентация - Мрежа от организации за поощряване на енергийни технологии

 

Доклад - Опит от експлоатацията на сяроочистващие инсталации в ТЕЦ Марица Изток 2

 

 

 

Балкан ОПЕТ Общински бюлетини за енергия

 

Бюлетин 1  Бюлетин 2  Бюлетин 3  Бюлетин 4  Бюлетин 5  Бюлетин 6