Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект Trans-solar

Проект Trans-solar

 

с подкрепата на:

 

 

Целите на проекта са:

 

 - Да се предаде опитът на производителите/инсталаторите от най-развитите европейски пазари на слънчеви топлинни приложения към слабо развитите;

 

 - Да се разпространи най-новата информация за европейските стандарти, сертификационни схеми и да се популяризират политики зза слънчевите топлинни продукти в избраните целеви групи от тези страни;

 

 - Да се промотира създаването на бизнес контакти и мрежи между най-развитите и най-слабо развитите европейски пазари;

 

 - Повишаване на капацитета на националните асоциации на производители/инсталатори на слънчеви топлинни приложения с цел да се засили влиянието им на националния и европейски пазар.

 

 

 

Дейностите по проекта включват:

 

 - Анализ на най-слабо развитите пазари на слънчеви топлинни приложения в Източно и Централно-европейските държави. (стандарти, местни условия, политика)

 

 - Контакти с местни производители/инталатори и записване на техните проблеми и нужди;

 

 - Разработване на специфични информационни пакети за европейските стандарти, техническа и маркетингова информация и др.

 

 - Организиране на национални семинари (работни срещи) за производителите/инсталаторите и други заинтересовани страни.

 

 - Създаване на бизнес партньорства между производители/инсталатори от слабо развититие пазари с техни колеги от развититие пазари чрез бизнес мисии.

 

 

 

 

 

Очаквани резултати:

 

 - По-добри мрежи и лобиране на асоциациите на производители/инсталатори на европейско и национално ниво;

 

 - Повишено съзнание на участниците на местно ниво и власите за  технологията за слънчеви топлинни приложения и възможностите й за развитие;

 

 - Подобрен капацитет на производителите/инсталаторите за развитието на нови продукти и разширяване на местния пазар.

 

 

 http://www.cres.gr/trans-solar/downloads/WP2_Transsolar_BG.pdf